"Velammal - J.J.Nagar celebrates Annual day 2014-15"